Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.PIVNISPECIALY.EU

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pivnispecialy.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

PROVOZOVATEL

Majitelem internetového obchodu je Nikola Kalivodová, Merhautova 168, 614 00, Brno, Česká Republika,         IČ 724 452 20, DIČ CZ8157053861. Objednávky jsou expedovány ze skladu, sídlem Dolní Loučky 120, 594 55, Dolní Loučky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním a reklamačním řádem a že s ním souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím s podmínkou zaplacení jeho kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.pivnispecialy.eu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

REKLAMACE

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě do 3 - 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách posílejte na: email: info@pivnispecialy.eu, nebo adresu Merhautova 168, 614 00, Brno.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do5 pracovních dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení.

Zboží může být zasláno zpět prodávajícímu po jeho odsouhlasení a musí být nepoškozené, nepoužité a bezpečně zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Zboží není možné vracet na dobírku! Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci, pokud vrácené zboží neodpovídá původnímu stavu. Zboží zasílejte na adresu: Nikola Kalivodová, Merhautova 168, 614 00, Brno.

REKLAMACE služeb dopravce:

Zboží je pečlivě baleno a rozesíláno prostřednictvím České pošty nebo PPL. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená. Kupující se bude řídit následujícími pokyny:

- Zásilku si vždy prohlédne před dopravcem.

- V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) ihned s dopravcem sepíše protokol o poškození zásilky.

V případě problému s dopravcem zašle kupující email na adresu info@pivnispecialy.eu .Do předmětu uvede "Stížnost na přepravu", popíše problém, uvede kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude kontaktovat dopravce a bude kupujícího informovat o výsledku.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, b) Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem. Tento Nákupní a reklamační řád nabývá na účinnosti od 25. září 2015. Změny řádu vyhrazeny.